Официални правила за участие в играта “Уютна Коледа с Queens”

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР.
1. Играта „Уютна Коледа с Queen’s” се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК: 110558022, със седа лище и адрес на управление: с. Казачево, Област Ловеч, наричан по-долу „Организатор“.
2. Изпълнител на играта е “ХЕКСАГОН БГ“ ЕООД, с ЕИК: 206114094, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Боянски Водопад 238.

Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ.
1. Играта се организира и провежда за територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.
2. Играта е с продължителност от  00:00 на 20.11.2023 г. до 23:59 часа на 31.12.2023 г. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да промени датите на играта, ако последното е наложено поради непредвидени обстоятелства, независещи от Организатора. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата на Играта, а именно: promo.queens.bg.

Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ.
1. В Играта имат право да участват всички физически лица, които са навършили  18 години.
2. В играта нямат право да участват служители или съдружници на Организатора, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на играта и сътрудничещи на Организатора, както и близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

Раздел IV. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА.
1. Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на два продукта Queen’s, всички вкусове, в разфасовка от 1L кутия и 2L PET, в комбинация по избор, наричани по-долу „продукти“. Продуктите, участващи в играта, не са обозначени със специална маркировка.
2. Продажбите на продуктите, участващи в играта, започват на 20.11.2023 г и продължават до 31.12.2023 г. Продуктите могат да бъдат налични и продавани в търговската мрежа, извън горепосочения период, но закупуването им извън този период не дава право на участие в играта.

Раздел V. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ.
Какво трябва да направите, за да участвате в Играта?
1. В играта има право да участва всяко пълнолетно физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел III, т.2 от настоящите правила, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните условия: 
9.1. Да закупи 2 продукта Queen’s, всички вкусове, в разфасовка от 1L кутия и 2L PET, в комбинация по избор, наричани по – долу продукти, участващи в играта, в периода 20.11.2023 г – 31.12.2023 г.
9.2. Да регистрира номер , дата на касова бележка  съдържаща покупка на 2 бр. Queen’s, разфасовка от 1L кутия и 2L PET, в комбинация по избор, на промоционалния сайт promo.queens.bg.
9.3. Да качи ясна и видима снимка на касовата бележка на сайта на Играта promo.queens.bg, от която ясно и недвусмислено да се вижда, че продуктите на касовата бележка са 2 бр. Queen’s в разфасовка от 1L кутия и 2L PET, в комбинация по избор, тяхната стойност, обектът, от който са закупени, номерът на касовата бележка.
1. Броят на касовите бонове, които даден участник има право да регистрира не е ограничен. Участниците регистрирали по – голям брой касови бележки имат по-голям шанс да спечелят награда.
2. За целия срок на Играта, и независимо от броя регистрираните касови бележки, един участник може да спечели максимално 1 брой награда от вид.
3. Един касов бон може да се регистрира само веднъж и да спечели само една награда.
Кои касови бележки се считат за валидни за участие?
13. За валиден се счита касов бон, издаден в периода – от 20.11.2023 г. до 31.12.2023г.вкл. Касовите бележки с дата, по-ранна или по-късна от този период, не се допускат до участие.
14. За валиден се счита всеки касов бон, в който фигурират, като закупени, 2 бр. Queen’s в разфасовка от 1L кутия и 2L PET, в комбинация по избор.
15. Всеки участник следва да качи ясна и видима снимка на касовата бележка на сайта на Играта promo.queens.bg, от която ясно и недвусмислено да се вижда, че продуктите на касовата бележка са 2 бр. Queen’s в разфасовка от 1L кутия и 2L PET, в комбинация по избор, тяхната стойност, обектът, от който са закупени, номерът на касовата бележка.
16. Всеки участник трябва да запази до края на Играта касовите бележки, регистрирани на сайта на Играта promo.queens.bg. При предоставяне на награда на спечелил участник, Организаторът или негов представител може да изиска всички касови бележки, регистрирани от участника на сайта promo.queens.bg, като доказателство за участието на спечелилия в играта и условие за получаване на наградата.
17. Касови бележки с неясна снимка, посочена невярна стойност или включващи различни продукти от посочените в раздел IV, т.1, се смятат за невалидни и Организаторът си запазва правото да не ги включи в тегленето за спечелване на награда. Една и съща касова бележка не може да се използва при повече от един потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.
18. Наградите ще бъдат изтеглени на томболен принцип, чрез специализиран софтуер, съгласно т.21 от настоящите Официални правила.

Раздел VI. НАГРАДЕН ФОНД.
19. Награден фонд:
100 броя ПРАХОСМУКАЧКА-РОБОТ XIAOMI BHR6783EU ROBOT VACUUM CLEANER E10;
100 броя AIR FRYER PHILIPS HD9270/00;
300 броя ЧОПЪР PHILIPS HR1393/00;
20. Наградите в Играта се присъждат на случаен принцип, чрез томбола със специализиран софтуер, в която участват всички регистрирани, съгласно изискванията на настоящите правила, участници.
21.  Тегленето на наградите ще се проведе по предварителен график, а именно:
1во теглене на 04.12.2023г., като ще бъдат изтеглени 125 печеливши и 15 резерви
2ро теглене на 11.12.2023г., като ще бъдат изтеглени 125 печеливши и 15 резерви
3то теглене на 18.12.2023г., като ще бъдат изтеглени 125 печеливши и 15
4то теглене на 03.01.2024 г., като ще бъдат изтеглени 125 печеливши и 15 резерви.
22. Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната данъчно законодателство.
Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, облагаеми с окончателен данък, в размер на 10%, са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.
В настоящата игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък. За тази цел всеки печеливш участник получава от Организатора специално изработен приемо-предавателен протокол за целите на играта. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият участник трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора протокола, чрез Куриера или лично.
Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.
Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника.
23. Печелившите участници ще бъдат изтеглени чрез специализиран софтуер и публикувани на сайта на Играта promo.queens.bg, съгласно т.21 от настоящите Официално правила. . Спечелилите ще бъдат публикувани на сайта на Играта със  собствено име, последните четири цифри на регистрирания телефонен номер и номер на касова бележка и ще бъдат информирани, чрез телефонно обаждане, в рамките на 7 календарни дни за спечелената от тях награда.
24. За да бъде установено, че участникът отговаря на условията на настоящите правила за получаване на наградата, същият следва да потвърди, че може да предостави регистрираните за участие касови бележки на закупените продукти, посочени в раздел IV, т.1, на тези правила.
25. . Ако участникът не предостави необходимите данни за доставка на наградата: три имена, адрес на офис на куриерска фирма “Speedy”, мобилен телефон, или не може да бъде намерен в срок до 1 (един) месец след края на седмичното теглене или се окаже, че не отговаря на условията за участие в Играта; има липса на касови бележки; въпреки опитите си Организаторът не може да се свърже с него в продължение на 3 /три/ поредни дни; не е предоставил валиден и пълен адрес за доставка на офис на куриерска фирма “Speedy”; или спечелилият откаже наградата си, Спечелилият губи правото да получи наградата си.
26. Доставките ще бъдат осъществявани съгласно работното време на куриерската фирма. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.
27. Ако участник не може да бъде открит при посещението на куриера или не потърси наградата в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.
28. Награда, която се е върнала при Организатора, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 1 (един) месец след края на томболата, като разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.
29. На адреса, посочен от печеливш участник, в офис на куриерска фирма „Speedy”, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица.
30. Участникът трябва да запази регистрираните касови бележки на закупените от него продукти и при поискване от страна на Организатора да ги предостави.
31. Наградите не могат да се разменят за други награди или за стойността им в парични средства.
32. Допуска се отклонение във вида на наградите, представен на сайта и рекламните материали.
33. Максималният брой награди, които всеки регистриран участник може да спечели за целия период на играта е по един бройот вид.
34. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

Раздел VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА
35. Организаторът не носи отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер.
36.Организаторът не носи отговорност в случай на забавяне на доставката на награда, причинено не по негова вина.
37,. Организаторът не носи отговорност за:
- Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни;
- Загуба на данни, причинено от хакерски атаки или друго неправомерно вмешателство в нормалното функциониране на сайта на Играта, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани във връзка с участието в играта.
38.. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на интернет и страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
39.. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде спекулативно повишена, посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

Раздел VIII. ЛИЧНИ ДАННИ.
40. В съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) бихме искали да Ви информираме, че:
1) Администратор на Вашите лични данни е:
„ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Казачево, област Ловеч, п.к.5548, с ЕИК: 110558022
1.1. Информация за връзка: Тел. +359 (68) 60 10 53; Факс +359 (68) 60 40 47
1.2. Адрес за кореспонденция: Ловеч 5500, пощ. кутия 236
1.3. Лице за контакт във връзка с обработването на лични данни: e-mail адрес: GDPRBG@maspex.com; Ловеч 5500, пощ. кутия 236
2) Вашите лични данни ще бъдат обработени за целите на Играта на Queen’s от “ХЕКСАГОН БГ“ ЕООД – Изпълнител, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Боянски Водопад 238, с ЕИК: 206114094 и Куриерска фирма, доставчик на наградите.
3) Личните данни на участниците в играта, които ще бъдат обработвани са: име, фамилия, мобилен телефонен номер.
4) Личните данни, които ще бъдат обработвани на спечелилите са: личните данни, необходими за изготвяне на съответните документи във връзка с начисляването, декларирането и внасянето на дължимия данък от страна на Организатора, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ и Закона за счетоводството - име, презиме и фамилия, ЕГН, адрес по лична карта, както и  и-мейл адрес, мобилен телефонен номер, адрес на офис на куриерска фирма „Speedy” за получаване на наградата.
5) Правни основания за обработка на Вашите лични данни - чл.6, т.1 а) на Общия регламент за защита на данните.
6) Вашите лични данни ще бъдат предоставени на “ХЕКСАГОН БГ“ ЕООД – Изпълнител на играта, както и на избрания куриер, единствено и само за целите на играта.
7) Вашите лични данни няма да се предоставят на трета държава, която е извън територията на Европейското икономическо пространство.
8) Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за срока на играта.
9) За спечелилите участници: 30 дни след приключване на играта, освен за данни, които се изискват, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ, Закона за счетоводството и други законови и подзаконови нормативни актове, действащи на територията на Република България.
10) Предоставяте личните си данни доброволно, но ако не ги предоставите няма да имате възможност да получите наградите, които са част от тази игра.
11) Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.
12) Имате право да преглеждате съдържанието на личните си данни, да ги коригирате, да ги изтривате, да ограничавате обработката, да имате право да повдигате възражения и да имате право да поискате прехвърляне на данни. Можете да подадете искане за изпълнение на горепосочените права на адреса за кореспонденция или електронния адрес на инспектора по защита на личните данни, както е посочено в точка 1.3.
13) Имате право да оттегляте Вашето съгласие по всяко време, без това да оказва влияние върху законосъобразността на обработката, която е осъществена на база съгласието преди оттеглянето му. Можете да оттеглите съгласието си и да изпратите съответното изявление на адреса за кореспонденция или електронния адрес, както е посочено в точка 1.3 по-горе.
14) Имате право да подадете жалба относно обработката на лични данни към Комисия за защита на личните данни на Р. България.

Раздел IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
41. Периодът на Играта е обозначен на рекламните материали за всеки обект, както и в настоящите Официални правила.
42. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата на играта, а именно: promo.queens.bg,  в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини.

Раздел X. ДРУГИ
43. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на страницата на играта, а именно: promo.queens.bg.
44. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Играта, но ще положи всички разумни усилия да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.
45. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.
С включването си в Играта участниците се съгласяват да спазват настоящите правила. В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Играта.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОРГАНИЗАТОРА
Участниците, които участват в настоящата Игра „Уютна Коледа с Queen’s“ не са ограничени от възможността да участват и в, паралелно провеждащата се в обозначените с рекламни материали обекти, Игра на Queen’s „ОБИЧАЙ ЖИВОТА“.
Всеки участник в Играта на Queen’s „ОБИЧАЙ ЖИВОТА“, който е спечелил награда или е участвал в нея, има право да регистрира същата касова бележка за участие и в настоящата Игра - „Уютна Коледа с Queen’s“, единствено ако на касовата бележка е отразена покупката на 2 бр. Queen’s 1 L кутия, съгласно изискванията на настоящите официални правила и  касовата бележка е с дата в периода 20.11.2023 - 31.12.2023г.
Пълни условия за играта на Queen’s „ОБИЧАЙ ЖИВОТА!“може да откриете на promo.queens.bg
©2023г.  | “Тимбарк България” ЕООД